Voorwaarden

Algemene voorwaarden Annuleringsverzekering

Download hier de algemene voorwaarden van de kortlopende annuleringsverzekering. 
Wij bemiddelen in verzekeringen en ontvangen daarvoor van Europeesche Verzekeringen provisie.
Bij klachten kunt u terecht via deze link van de Europeese verzekeringen.

Reserverings- en annuleringsvoorwaarden

1. Reserveren
1.1. Een reservering kan zowel schriftelijk, telefonisch, via de website www.zeelandvakantie.nl, via e-mail: info@zeelandvakantie.nl als aan de Inspiratiepunten van  VVV Zeeland worden gemaakt. Deze manieren van reserveren zijn voor u en voor VVV Zeeland Vakantie, indien het verblijf beschikbaar is, bindend. Onder schriftelijk verstaan wij: per e-mail of per post.

2. Reserveringskosten
2.1. Per reserveringsbevestiging worden u administratiekosten in rekening gebracht.

3. Reserveringsopdracht en wijze van betaling
3.1. Iedere reserveringsopdracht wordt door VVV Zeeland Vakantie bevestigd door middel van het toesturen van een reserveringsbevestiging per e-mail en/of per post.
3.2. Verhuur voor perioden korter dan een week, bijvoorbeeld weekend of midweek, is in veel gevallen mogelijk. De huursom bedraagt minimaal de halve weekprijs met een minimum van € 115 (dit aanbod is niet geldig tijdens vakantieperioden, feestdagen en schoolvakanties). Wanneer de laatste dag van een weekend of een midweek een zon- of feestdag betreft wordt hiervoor een extra nacht berekend, omdat u dan niet voor 10.00 uur ’s ochtends het vakantieverblijf hoeft te verlaten.
3.3. Behalve de huursom zijn er ook bijkomende kosten. Deze kosten staan per verblijf vermeld op de website: www.zeelandvakantie.nl  
3.3.1. In de huurprijs is enkel datgene inbegrepen dat in de omschrijving vermeld staat. Het is echter mogelijk diverse zaken bij te boeken zoals linnengoed. Bij een aantal objecten is het huren van linnengoed verplicht.
3.3.2. Bijkomende kosten kunnen o.a. zijn: toeristenbelasting, schoonmaakkosten, waarborg, energiekosten, e.d. Deze kosten staan per verblijf op onze websites vermeld.
3.3.3. De waarborgsom wordt 21 dagen volgend op uw vertrek teruggestort, mits het vakantieverblijf achtergelaten wordt volgens onze voorschriften en indien uw IBAN en BIC-nummer bekend is. Eventuele door u veroorzaakte schaden worden met de waarborgsom verrekend.
Schaden die dit bedrag te boven gaan, moeten volledig vergoed worden.
Wanneer extra werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door het schoonmaakbedrijf, wordt de waarborg ingehouden. N.B. twee jaar na vertrek vervalt het recht op restitutie van de waarborgsom. In bepaalde situaties behouden wij ons het recht voor alsnog een (extra) waarborgsom in rekening te brengen. De hoogte van de waarborgsom staat op uw reserveringsbevestiging vermeld. Zie ook punt 8.
3.3.4. Huisdieren. Als er een huisdier in een vakantieverblijf is toegestaan, geldt als regel dat niet meer dan één huisdier welkom is. Dit dient u bij de reservering kenbaar te maken. Alleen in overleg en na schriftelijke toestemming van VVV Zeeland Vakantie zijn meerdere huisdieren welkom. Per huisdier is een vergoeding per dag verschuldigd, te voldoen bij VVV Zeeland Vakantie of bij de verhuurder. Wanneer wordt geconstateerd dat er een huisdier in het vakantieverblijf aanwezig is, zonder te zijn aangemeld, wordt een extra vergoeding berekend.  
3.4. Na ontvangst van de reserveringsbevestiging betaalt u 50% van het totaalbedrag van de reserveringsbevestiging. Het resterende deel van het totaalbedrag moet uiterlijk 1 maand (30 dagen) voor aanvang van de huurperiode zijn voldaan. Bij reservering binnen deze 30 dagen voldoet u het te betalen bedrag ineens.
3.5. Bij niet tijdige betaling is VVV Zeeland Vakantie gerechtigd het gereserveerde vakantieverblijf te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald, de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht.

4. Optierecht
4.1. Elke reservering, langer dan 8 weken voor aankomst, kunt u binnen acht dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum, ongedaan maken. Dit dient dit schriftelijk dient te bevestigen. U bent altijd de reserveringskosten verschuldigd.
4.2. Bij annulering na deze acht dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie punt 5).
4.3. Bij reservering binnen acht weken voor de aanvang van de huurperiode is dit optierecht niet van kracht en gelden de normale annuleringsvoorwaarden onder
punt 5.

5. Annulering door huurder
5.1. Annuleringen dienen schriftelijk aan VVV Zeeland Vakantie te worden opgegeven. Na ontvangst van de schriftelijke annulering zendt VVV Zeeland Vakantie een annuleringsbevestiging/nota.
5.2. Bij annulering binnen 8 dagen na reservering, mits langer dan 8 weken voor aankomst, is het optierecht van kracht (zie punt 4)
5.3. Bij annulering na 8 dagen en tot drie maanden voor aanvang van de huurperiode wordt 15% van de kale huursom in rekening gebracht, evenals de administratiekosten en de premie voor de annuleringsverzekering indien deze is afgesloten.
5.4. Bij annulering tussen drie maanden en één maand voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de kale huursom in rekening gebracht, evenals de administratiekosten en de premie voor de annuleringsverzekering indien deze is afgesloten.
5.5. Bij annulering tussen één maand en één week voor aanvang van de huurperiode wordt 75% van de kale huursom in rekening gebracht, evenals de administratiekosten en de premie voor de annuleringsverzekering indien deze is afgesloten.
5.6. Bij annulering korter dan één week voor de aanvang van de huurperiode wordt de volledige (kale) huursom in rekening gebracht, evenals de administratiekosten en de premie voor de annuleringsverzekering indien deze is afgesloten.
5.7. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend conform de annuleringsbepalingen en de annuleringsnota.
5.8. Annuleringen welke voor de annuleringsverzekering, indien deze is afgesloten, in aanmerking komen, worden behandeld conform de verzekeringsvoorwaarden.

6. Annulering door VVV Zeeland Vakantie
6.1. Indien enige omstandigheid VVV Zeeland Vakantie genoodzaakt is tot annulering van het reeds gehuurde vakantieverblijf, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal VVV Zeeland onmiddellijk het reeds door de huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
6.2 Bij annulering door Zeeland Vakantie vanaf 8 dagen voor aanvang van de huurperiode heeft de huurder bovendien recht op een schadevergoeding van € 115 per gereserveerd vakantieverblijf, indien geen alternatief kan worden aangeboden c.q. de huurder dit alternatief niet aanvaardt.
6.3 Uitgesloten van punt 6.2 zijn korte termijn reserveringen, d.w.z. reserveringen welke hebben plaatsgevonden 5 weken of korter voor aanvang van de huurperiode.

7. Wijzigingen door de huurder
7.1. Indien u in uw gedane reservering een wijziging wenst aan te brengen, van welke aard dan ook, dan geeft u dit direct aan VVV Zeeland Vakantie door. Deze wijziging wordt door VVV Zeeland Vakantie schriftelijk bevestigd. Hier zijn wijzigingskosten aan verbonden.
7.2. Wijzigingen in huurperiode en wisseling van vakantieverblijf zijn annuleringen.

8. Aansprakelijkheid van de huurder
8.1. Tijdens uw aanwezigheid in het vakantieverblijf bent u als huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde vakantieverblijf, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde verblijf behoren. Schade veroorzaakt door uw toedoen en/of uw meereizende dienen geheel door u vergoedt te worden. Ook voor eventuele bijkomende kosten, zoals energie, schoonmaakkosten, toeristenbelasting e.d. bent u als huurder volledig aansprakelijk. Alle hieraan verbonden (incasso-)kosten komen geheel voor rekening van de huurder.

9. Aansprakelijkheid van VVV Zeeland Vakantie
9.1. VVV Zeeland Vakantie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van door VVV Zeeland Vakantie gecontracteerde vakantieverblijven.
9.2. VVV Zeeland Vakantie, onderdeel van VVV Zeeland, is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in drukwerk of online vermeldingen.

10. Klachten
10.1. Ondanks al onze werkzaamheden en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht moet onmiddellijk en ter plaatse via één van de Inspiratiepunten van VVV Zeeland worden ingediend. Na sluitingstijd dient u dit te melden via het noodtelefoonnummer dat in het informatiepakket staat vermeld dat u bij aankomst ontvangt. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet dit uiterlijk binnen vier weken na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd bij VVV Zeeland Vakantie worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet meer in behandeling genomen en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen.
10.2. Het zelfstandig betrekken van een ander vakantieverblijf dan door VVV Zeeland Vakantie aangeboden, c.q. het verlaten van het gehuurde vakantieverblijf doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.
10.3. VVV Zeeland Vakantie is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk tot ten hoogste de kale huurprijs.

11. Annuleringsverzekering
Wij adviseren u met klem bij boeking een annuleringsverzekering af te sluiten, ook als u op korte termijn reserveert. U bent namelijk verplicht de huursom ten allen tijd te voldoen, ook als u kort van te voren wegens bijvoorbeeld ziekte uw vakantie moet annuleren of voortijdig af zou moeten breken.

12. Huisregels
12.1. Het in de woningbeschrijving genoemde personenaantal is het maximaal toegestane aantal. U bent verplicht het exacte aantal personen op te geven. Het is niet toegestaan kampeermiddelen te plaatsen bij het vakantieverblijf. Bij overschrijding van deze voorwaarden is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken. Tevens kan een vergoeding in rekening worden gebracht.
12.2. VVV Zeeland Vakantie gaat er van uit dat u geen overlast bezorgt aan de omgeving. Op vakantieparken en in appartementencomplexen dienen, voor zover aanwezig, de reglementen van orde in acht genomen te worden. Bij overtreding hiervan is de directie bevoegd de huurders verdere toegang tot hun vakantieverblijf te ontzeggen.
12.3. U dient het vakantieverblijf bij uw vertrek ordelijk en bezemschoon op te leveren. De eigenlijke schoonmaak wordt door een schoonmaakbedrijf gedaan, hiervoor worden u verplichte schoonmaakkosten in rekening gebracht, welke zijn aangegeven in de beschrijvingen van de vakantieverblijven.

13. Aankomst & Vertrek
13.1.Op de reserveringsbevestiging die u wordt toegestuurd, zijn het tijdstip en het adres waar u de sleutel af kunt halen, vermeld. Indien u niet tijdig op uw vakantieadres kunt arriveren, moet u de sleutelbeheerder hiervan tijdig in kennis stellen zodat een afspraak kan worden gemaakt over het in ontvangst nemen van de sleutel.
13.2.Op de dag van aankomst kunt u het vakantieverblijf vanaf 15.00 uur ’s middags betrekken. Door omstandigheden kan het zijn dat het door u gehuurde verblijf pas later tot uw beschikking staat.
13.3.Op de dag van vertrek dient u voor 10.00 uur ’s ochtends het vakantieverblijf te verlaten. Bij het niet tijdig verlaten van het verblijf is de directie bevoegd de huurders verdere toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen.

14. Inventaris
14.1.Voor zover niet anders is aangegeven, zijn altijd dekens of dekbedden aanwezig, evenals bestek, kookgerei en serviesgoed. Voor de vraag of specifieke extra’s aanwezig zijn, bijvoorbeeld een wasmachine, vaatwasmachine of droger verwijzen wij u naar de woningbeschrijving. Elektrische apparaten zoals een waterkoker, toaster, etc. zijn niet altijd standaard aanwezig. Linnengoed en handdoeken zijn, tenzij anders is aangegeven, niet aanwezig. Bij sommige vakantieverblijven is het verplicht lakenpakketten bij te huren.

15. Werk in uitvoering
15.1.Het kan gebeuren dat in de buurt van uw vakantieverblijf wordt gewerkt, bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of bouwactiviteiten. VVV Zeeland Vakantie kan voor eventuele overlast geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dergelijke werkzaamheden kunnen immers niet stilgelegd worden door VVV Zeeland Vakantie.

16. Privacy
16.1. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het VVV Zeeland adressenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor een verantwoorde bedrijfsvoering evenals het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen of van door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. Wenst u geen mailings meer van ons te ontvangen, dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken aan VVV Zeeland, afdeling VVV Zeeland Vakantie, Postbus 8, 4357 ZG Domburg. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat schriftelijk meedelen.

17. Algemeen
17.1. Lees voor u reserveert ook de algemene informatie betreffende VVV Zeeland Vakantie en de classificatie van de vakantieverblijven. Deze informatie vormt onverbrekelijk onderdeel van deze reserveringsvoorwaarden.
17.2. Het Nederlandse recht is van toepassing op de huurovereenkomsten van VVV Zeeland Vakantie.
17.3. De rechter in het arrondissement Middelburg is bij uitsluiting bevoegd.